HOME /  / Nghiên cứu - trao đổi / Hướng dẫn hạch toán các khoản chi hộ tại xã theo Thông tư 70/2019/TT-BTC

Hướng dẫn hạch toán các khoản chi hộ tại xã theo Thông tư 70/2019/TT-BTC

18/12/2020

Bài viết này hướng dẫn cách hạch toán các khoản chi hộ trong chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã theo ban hành kèm theo Thông tư 70/2019/TT-BTC ngày 31/10/2019

Bài viết này hướng dẫn cách hạch toán các khoản chi hộ trong chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã theo ban hành kèm theo Thông tư 70/2019/TT-BTC ngày 31/10/2019

I. Chi hộ tại xã là gì?

Chi hộ tại xã là khoản mà xã đứng ra để chi tiền cho cá nhân tổ chức nào đó. Các khoản này không liên quan đến hoạt động của xã và các khoản chi hộ  này cũng được coi là một khoản phải thu hoặc nợ phải trả.

II. Phương pháp hạch toán của các khoản chi hộ

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 336 – Thu hộ, chi hộ.

Bên Nợ:

- Số đã chi hộ cấp trên

- Số tiền chi hộ không hết nộp lại cấp trên

- Thù lao chi hộ được hưởng (nếu có)

Bên Có:

- Nhận được tiền do cấp trên chuyển về nhờ chi hộ

Số dư bên Có:

- Số tiền chi hộ xã đã nhận nhưng chưa chi

Tài khoản 336 – Các khoản thu hộ, chi hộ có tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 3362 - Các khoản chi hộ: Tài khoản chi hộ: tài khoản này phản ánh các khoản UBND xã đứng ra nhận tiền chi hộ cho các cơ quan cấp trên và việc thanh toán các khoản chi đó với cơ quan cấp trên.

Sơ đồ hạch toán kế toán tài khoản 336 – Các khoản thu hộ, chi hộ


Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu:

 Hạch toán các khoản chi hộ (chi hộ tiền đền bù của Nhà nước khi giải phóng mặt bằng hoặc chi cho các đối tượng được hưởng chính sách xã hội hộ cho cơ quan cấp trên,...)

1-Khi nhận được số tiền cấp trên chuyển về nhờ chi hộ (theo báo Có của Kho bạc), ghi:

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (1128)

Có TK 336 - Các khoản thu hộ, chi hộ (3362) (Chi tiết theo từng nội dung nhận chi hộ).

2-Rút tiền từ tài khoản tiền gửi tại Kho bạc về quỹ để chi, căn cứ vào giấy báo nợ lập phiếu thu tiền mặt nhập quỹ, ghi:

Nợ TK 111 - Tiền mặt

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (1128).

3-Cấp trên chuyển tiền mặt về quỹ của xã để nhờ chi hộ, căn cứ vào phiếu thu, ghi:

Nợ TK 111 - Tiền mặt

Có TK 336 - Các khoản thu hộ, chi hộ.

4-Xuất quỹ tiền mặt chi trả cho các đối tượng hoặc chi theo các nội dung của cơ quan nhờ chi hộ, căn cứ vào phiếu chi ghi:

Nợ TK 336 - Các khoản thu hộ, chi hộ (3362)

Có TK 111 -Tiền mặt

Sau đó lập bảng kê hoặc lập báo cáo kèm theo chứng từ gốc thanh toán với nơi nhờ chi hộ (tuỳ theo yêu cầu của bên nhờ chi hộ).

5-Số tiền chi hộ sử dụng không hết nộp lại cơ quan nhờ chi hộ, ghi:

Nợ TK 336 - Các khoản thu hộ, chi hộ (3362)

Có TK111, 112.    

Phần mềm kế toán VCS đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hạch toán kế toán, lên số liệu trên các báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đúng theo quy định của chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã theo Thông tư 70/2019/TT-BTC.