HOME / 

Văn bản quy phạm pháp luật
  Số hiệu Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực
  24/2024/TT-BTC Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bộ Tài chính 17/04/2024 01/01/2025
  72/2023/NĐ-CP Nghị định 72/2023/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô Chính phủ 26/09/2023 10/11/2023
  02/2023/TT-UBDT Thông tư 02/2023/TT-UBDT sửa đổi Thông tư 02/2022/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành UB Dân tộc 21/08/2023 21/08/2023
  55/2023/TT-BTC Thông tư 55/2023/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bộ Tài chính 15/08/2023 15/08/2023
  50/2023/TT-BTC Thông tư 50/2023/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bộ Tài chính 17/07/2023 30/08/2023
  51/2023/TT-BTC Thông tư 51/2023/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2024-2026 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bộ Tài chính 17/07/2023 31/08/2023
  48/2023/TT-BTC Thông tư 48/2023/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bộ Tài chính 12/07/2023 27/08/2023
  38/2023/NĐ-CP Nghị định 38/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia Chính phủ 24/06/2023 24/06/2023
  93/2023/QH15 Nghị quyết số 93/2023/QH15 về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của Chương trình mục tiêu quốc gia Quốc hội 22/06/2023 06/08/2023
  29/2023/NĐ-CP Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế Chính phủ 03/06/2023 20/07/2023
  1 2  . . .  50 »