HOME / SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

    Có tất cả 1 sản phẩm
    Sách Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp

    Sách Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp

    Ấn phẩm “Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp” hướng dẫn chi tiết Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp theo Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17/04/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, thay thế Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017; Thông tư số 108/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018; Thông tư số 76/2019/TT-BTC ngày 05/11/2019; Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019. Ấn phẩm bao gồm các nội dung Thông tư mới và các phụ lục kèm theo như: Hệ thống tài khoản kế toán và hướng dẫn hạch toán kế toán, H...