HOME / 

Chi hộ tại xã
Hướng dẫn hạch toán các khoản chi hộ tại xã theo Thông tư 70/2019/TT-BTC

Hướng dẫn hạch toán các khoản chi hộ tại xã theo Thông tư 70/2019/TT-BTC

Bài viết này hướng dẫn cách hạch toán các khoản chi hộ trong chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã theo ban hành kèm theo Thôn...

Xem chi tiết »
1