Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Thông tin

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ cắt giảm, tiết kiệm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020 thực hiện theo Nghị quyết số 84/NQ-CP đối với các đơn vị HCSN

  • 08/10/2020

Bài viết này hướng dẫn cách hạch toán nghiệp vụ cắt giảm, tiết kiệm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Bài viết này hướng dẫn cách hạch toán nghiệp vụ cắt giảm, tiết kiệm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

1. Cách xác định số kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại thực hiện cắt giảm và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên:

- Căn cứ quy định tại Nghị quyết số 84/NQ-CP là “Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, kinh phí thực hiện năm chủ tịch ASEAN 2020 và các hoạt động ngoại giao quốc gia khác của Bộ Ngoại giao) và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020, đặc biệt là các khoản chi mua sắm chưa thực sự cần thiết.”

- Thực hiện theo các công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính: Công văn số 8281/BTC-HCSN ngày 08/07/2020 (đối với các Bộ, cơ quan trung ương); Công văn số 8299/BTC-NSNN ngày 08/07/2020 (đối với các địa phương). Theo đó:

Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại của năm 2020;

Thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 chi tiết theo từng lĩnh vực chi, sau khi trừ đi các khoản không tính tiết kiệm: (i) Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương tính theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng, tiền công và các khoản chi khác cho con người theo chế độ của cả năm 2020; (ii) Kinh phí tổ chức hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước được giao năm 2020; (iii) Các khoản chi thường xuyên thực tế đã chi 6 tháng đầu năm; (iv) Các khoản chi thường xuyên khác không thực hiện cắt giảm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn 8281, 8299.

+ Dự toán chi NSNN năm 2020 còn lại sau khi cắt giảm, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương chủ động sắp xếp, cắt, giảm, giãn các nhiệm vụ chi đảm bảo cân đối nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ.

2. Về phương pháp hạch toán nghiệp vụ cắt giảm, tiết kiệm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020

Căn cứ vào quyết định của cấp có thẩm quyền về việc cắt giảm, tiết kiệm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020, đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện hạch toán như sau:

+ TH1: Đối với cắt giảm dự toán chi thường xuyên từ nguồn NSNN cấp:

 Nợ TK 008212: số dự toán chi thường xuyên thực hiện cắt giảm, tiết kiệm (ghi số tiền âm); hạch toán chi tiết theo MLNSNN.

+ TH2: Đối với cắt giảm dự toán chi thường xuyên từ nguồn thu phí được để lại

B1: Nợ TK 3373- Tạm thu phí, l phí 

            Có TK 3332 - Phải nộp NSNN v phí, l phí 

B2: Khi nộp vào NSNN, ghi:

Nợ TK 3332- Phải nộp NSNN v phí, l phí  

            Có TK liên quan

Đồng thời: Ghi Nợ TK 014 (ghi âm): Số phí được khấu trừ, để lại căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền (chi tiết theo chương, loại khoản, tiểu mục 4949- các khoản thu khác, bao gồm các khoản thu nợ không được phản ánh ở các tiểu mục thu nợ)

-VCSVIETNAM-