Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Thông tin

Hướng dẫn hạch toán các khoản chi sai từ nguồn NSNN cấp bằng dự toán đã thực hiện trong năm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

  • 22/11/2019

Bài viết này hướng dẫn hạch toán các khoản chi hoạt động từ nguồn NSNN cấp (theo hình thức rút dự toán) đã thực hiện trong năm nhưng không được duyệt phải thu hồi nộp trả NSNN (do chi sai chế độ) theo TT107/2017/TT-BTC

Bài viết này hướng dẫn hạch toán  các khoản chi hoạt động từ nguồn NSNN cấp (theo hình thức rút dự toán)  đã thực hiện trong năm nhưng không được duyệt phải thu hồi nộp trả NSNN (do chi sai chế độ) theo TT107/2017/TT-BTC.

Phương pháp hạch toán cụ thể như sau:

Sơ đồ hạch toán:

(1) Xác định các khoản phải thu do chi sai chế độ, ghi:

Nợ TK 138- Phải thu khác (Nếu chưa thu được tiền ngay)

Nợ TK 111, 112- Nếu thu được tiền ngay

Có TK 611- Chi phí hoạt động

          (2) Xác định các khoản phải nộp trả NSNN, ghi:

          Nợ TK 511 – Thu hoạt động do NSNN cấp

                   Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3338)

(3) Khi thu hồi tiền, ghi:

Nợ TK 111,112

Có TK 138- Phải thu khác (1388)

(4) Khi nộp trả NSNN, ghi:

Nợ TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3338)

Có TK 111,112

Đồng thời, ghi:

Có TK 008- Dự toán chi hoạt động  (ghi âm)

          (5)  Trường hợp đơn vị bị hủy dự toán, ghi:

Nợ TK 008- Dự toán chi hoạt động (ghi âm)

Số chi sai chế độ phải thu hồi nộp trả NSNN được phản ánh trong phần Kinh phí giảm trong năm trên Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động (B01/BCQT) và các báo cáo khác có liên quan.

Phần mềm kế toán VCS đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về  hạch toán kế toán, lên số liệu trên các báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đúng theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.

Tags: