HOME /  / Nghiên cứu - trao đổi / Nguyên tắc và phương pháp hạch toán tài khoản 008 – Dự toán chi ngân sách tại xã theo TT70/2019/TT-BTC

Nguyên tắc và phương pháp hạch toán tài khoản 008 – Dự toán chi ngân sách tại xã theo TT70/2019/TT-BTC

13/12/2020

Nguyên tắc và phương pháp hạch toán tài khoản 008 – Dự toán chi ngân sách tại xã theo TT70/2019/TT-BTC

Ngày 03/10/2019, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 70/2019/TT-BTC- hướng dẫn Chế độ kế Ngân sách và Tài chính xã, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 (Thông tư 70).

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin phép được đi sâu vào nguyên tắc hạch toán và phương pháp hạch toán tài khoản 008 - Dự toán chi ngân sách tại các đơn vị xã, phường, thị trấn theo quy định tại Thông tư 70


1. Nguyên tắc hạch toán

Khi hạch toán tài khoản 008 - Dự toán chi ngân sách phải tuân thủ nguyên tắc sau:

- Tài khoản này dùng cho các xã để phản ánh số dự toán chi ngân sách được cấp có thẩm quyền giao và việc rút dự toán chi hoạt động ra sử dụng.

- Tài khoản 008 được hạch toán khi đơn vị được cấp có thẩm quyền giao dự toán và rút dự toán để chi cho các hoạt động của đơn vị và phải được theo dõi chi tiết theo MLNSNN, mở theo niên độ năm trước, năm nay và phục vụ lập đối chiếu dự toán giao và tình hình sử dụng dự toán trong năm.

- Đối với các khoản dự toán do NSNN cấp , khi rút dự toán phải hạch toán giảm dự toán tương ứng (Ghi có TK008 – Dự toán chi hoạt động)


2. Kết cấu tài khoản

 

3. Các tài khoản chi tiết của tài khoản 008


- TK 0081 – Năm trước: Phản ánh số dự toán chi ngân sách được giao thuộc ngân sách năm trước chưa được duyệt quyết toán

+ Tài khoản 00811- Tạm ứng: Phản ánh số dự toán đã rút tạm ứng để chi cho hoạt động NSNN cấp thuộc ngân sách năm trước.

+ Tài khoản 00812- Thực chi: Phản ánh số dự toán đã rút thực chi để chi cho hoạt động NSNN cấp thuộc ngân sách năm trước.

- Tài khoản 0082- Năm nay: Phản ánh số dự toán chi ngân sách được giao thuộc năm nay.

+ Tài khoản 00821- Tạm ứng: Phản ánh số dự toán đã rút tạm ứng để chi cho hoạt động NSNN cấp thuộc ngân sách năm nay.

+ Tài khoản 00822- Thực chi: Phản ánh số dự toán đã rút thực chi để chi cho hoạt động NSNN cấp thuộc ngân sách năm nay.

4. Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu

1 – Khi được cấp có thẩm quyền giao dự toán, căn cứ vào Quyết định giao dự toán, ghi:

Nợ TK 008 – Dự toán chi ngân sách năm nay (0082)

2 – Khi rút dự toán để chi chuyển khoản (những khoản chi có đủ điều kiện thanh toán), ghi:

Nợ TK 814 – Chi ngân sách xã đã hạch toán vào NSNN

            Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Đồng thời, ghi:

            Có TK 008 – Dự toán chi ngân sách năm nay – thực chi (00822)

3 – Khi rút dự toán về quỹ tiền mặt của xã (Rút tạm ứng chưa đủ điều kiện thanh toán), ghi:

Nợ TK 111 – Tiền mặt

            Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Đồng thời, ghi:

            Có TK 008 – Dự toán chi ngân sách năm nay – tạm ứng (00821)

4 – Khi xuất quỹ tiền mặt chi trực tiếp những khoản chi thường xuyên tại xã, ghi:

Nợ TK 137 – Chi ngân sách xã chưa hạch toán vào NSNN

            Có TK 111 – Tiền mặt

 5 – Khi có đầy đủ chứng từ, kế toán lập Giấy đề nghị KB thanh toán tạm ứng kèm theo Bảng kê chứng từ chi làm thủ tục thanh toán với KB, căn cứ Giấy đề nghị KB thanh toán tạm ứng đã được KB chấp thuận, ghi:

Nợ Tk 814 – Chi ngân sách xã hạch toán vào NSNN

            Có TK 137 – Chi ngân sách xã chưa hạch toán vào NSNN

Đồng thời, ghi:

Có TK 008- Dự toán chi ngân sách năm nay – tạm ứng (00821) (ghi âm)

Có TK 008- Dự toán chi ngân sách năm nay – thực chi (00822) (ghi đương).

- Cuối kỳ kế toán năm, các khoản chi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán:

- Kế toán phải kết chuyển toàn bộ số phát sinh bên Nợ của TK năm nay sang TK năm trước để chờ phê duyệt quyết toán, ghi:

Nợ TK 008- Dự toán chi ngân sách năm nay (0082) (ghi âm)

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 008- Dự toán chi ngân sách năm trước (0081) (ghi dương)

- Kế toán phải kết chuyển toàn bộ số phát sinh bên Có của TK năm nay sang TK năm trước để chờ phê duyệt quyết toán, ghi:

Có TK 008- Dự toán chi ngân sách năm nay (0082) (ghi âm)

Có TK 008- Dự toán chi ngân sách năm trước (0081) (ghi dương)

7 - Trong thời gian chnh lý quyết toán nếu rút dự toán chi (các khoản chi đủ điều kiện thanh toán), ghi:

Nợ TK 815- Chi ngân sách xã trong thời gian chỉnh lý

Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Đồng thời, ghi:

Có TK 008- Dự toán chi ngân sách năm trước (0081).

8 - Khi báo cáo được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán, ghi:

Nợ TK 008- Dự toán chi ngân sách năm trước (0081) (ghi âm)

Đồng thời, ghi:

Có TK 008- Dự toán chi ngân sách năm trước (0081) (ghi âm).

Phần mềm kế toán Ngân sách và Tài chính xã VCS eBudget do Công ty Cổ phần Công nghệ VCS Việt Nam cung ứng đáp ứng đầy đủ quy định theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ban hành ngày 03/10/2019 và được áp dụng từ ngày 01/01/2020./.