HOME /  / Nghiên cứu - trao đổi / Hướng dẫn hạch toán các khoản chi sai từ nguồn NSNN cấp bằng dự toán đã thực hiện và quyết toán các năm trước theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Hướng dẫn hạch toán các khoản chi sai từ nguồn NSNN cấp bằng dự toán đã thực hiện và quyết toán các năm trước theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

22/11/2019

Hướng dẫn hạch toán các khoản chi sai từ nguồn NSNN cấp bằng dự toán đã thực hiện và quyết toán các năm trước theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Bài viết này hướng dẫn hạch toán và báo cáo việc thực hiện kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán, tài chính về việc thu hồi các khoản chi hoạt động từ nguồn NSNN (rút dự toán) đã thực hiện, đã quyết toán các năm trước do chi sai chế độ theo Thông tư 107/2017/TT-BTC. Phương pháp hạch toán cụ thể như sau:

Sơ đồ hạch toán:(1) Xác định các khoản phải thu và phải nộp NSNN, ghi:

Nợ TK 138- Phải thu khác (1388)

Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3338)

(2) Khi thu hồi, ghi:

Nợ TK 111,112

Có TK 138- Phải thu khác (1388).

(3) Khi nộp trả NSNN, ghi:

Nợ TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3338)

Có TK 111,112

          Số chi sai chế độ đã thực hiện và quyết toán năm trước bị thu hồi và nộp trả NSNN sẽ được phản ánh trong phần Kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, cơ quan tài chính các năm trước còn tồn tại chưa xử lý trên Báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, tài chính (Mẫu B02/BCQT) và các báo cáo khác có liên quan.

Phần mềm kế toán VCS đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hạch toán kế toán, lên số liệu trên các báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đúng theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.