HOME /  / Nghiên cứu - trao đổi / Hướng dẫn thu chi các quỹ tài chính ngoài ngân sách tại xã theo Thông tư 70/2019/TT-BTC

Hướng dẫn thu chi các quỹ tài chính ngoài ngân sách tại xã theo Thông tư 70/2019/TT-BTC

18/12/2020

Bài viết này hướng dẫn hạch toán các khoản thu chi các quỹ tài chính ngoài ngân sách hàng năm của các đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã theo Thông tư 70/2019-BTC ngày 31/10/2019.

Bài viết này hướng dẫn hạch toán các khoản thu chi các quỹ tài chính ngoài ngân sách hàng năm của các đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã theo Thông tư 70/2019-BTC ngày 31/10/2019.

Các quỹ tài chính ngoài ngân sách tại xã được quy định như thế nào và phương pháp hạch toán các quỹ đó?

I. Quy định các quỹ tài chính ngoài ngân sách tại xã

Quy định cụ thể về các quỹ tài chính ngoài ngân sách xã tại điều 15, 17 mục 3 của thông tư 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016.

Điều 15. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách của xã

1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách của xã quy định tại Thông tư này là các quỹ do cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập và các khoản đóng góp trên nguyên tắc tự nguyện của nhân dân do thôn, bản huy động đã được Hội đồng nhân dân xã quyết định nhưng không đưa vào ngân sách xã theo chế độ quy định. Nội dung, mức và phương thức quản lý thu, chi quỹ thực hiện theo quy định của Nhà nước đối với từng quỹ và quy định của Hội đồng nhân dân xã.

2. Bộ phận tài chính, kế toán xã có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân xã quản lý các quỹ trên (thực hiện thu, chi, mở sổ theo dõi riêng; tổ chức hạch toán, quyết toán riêng từng quỹ; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định,...). Kinh phí của các quỹ chưa sử dụng hết trong năm được chuyển sang năm sau.

3. Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả hoạt động hằng năm của từng quỹ cho Hội đồng nhân dân xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

Điều 17. Các hoạt động tài chính của thôn, bản

1. Các khoản đóng góp trên nguyên tắc tự nguyện của nhân dân để sử dụng vào các mục đích cụ thể phục vụ cho lợi ích chung của cộng đồng thôn, bản do thôn, bản trực tiếp huy động và không đưa vào ngân sách xã.

2. Việc huy động chỉ được thực hiện sau khi có sự thống nhất, tự nguyện của nhân dân về chủ trương, mức huy động và phải báo cáo Ủy ban nhân dân xã. Ủy ban nhân dân xã phải hướng dẫn thôn, bản mở sổ sách ghi chép đầy đủ, cụ thể các khoản thu, chi và công khai với nhân dân kết quả huy động, sử dụng các nguồn tài chính trên. Khoản huy động chỉ được sử dụng cho đúng nội dung công việc cụ thể mà nhân dân đã thống nhất. Trường hợp tiền huy động chưa sử dụng, thôn, bản có thể nhờ xã gửi vào tài khoản tiền gửi của xã tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại hoặc các tổ chức tín dụng hợp pháp. Được nhân dân trong thôn thống nhất, thôn có thể gửi tiền huy động chưa sử dụng vào tài khoản tiền gửi của thôn mở tại ngân hàng thương mại hoặc các tổ chức tín dụng. Bộ phận tài chính, kế toán xã có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân xã hướng dẫn, kiểm tra (khi cần thiết) về tài chính đối với hoạt động tài chính thôn, bản.

II. Phương pháp hạch toán các quỹ tài chính ngoài ngân sách

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 431 – Các quỹ tài chính ngoài ngân sách:

Bên Nợ: Các khoản chi từ các quỹ tài chính ngoài ngân sách xã.

Bên Có: Số quỹ tài chính ngoài ngân sách của xã tăng lên do nhân dân đóng góp và tăng do các trường hợp khác.

Số dư bên Có: Số tiền các quỹ tài chính ngoài ngân sách của xã hiện còn

Tài khoản 431 – Các quỹ tài chính ngoài ngân sách mở các tài khoản cấp 2 theo từng quỹ hiện có ở xã.

Sơ đồ hạch toán kế toán các quỹ tài chình ngoài ngân sách

Phương pháp hạch toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu

1- Khi thu các khoản đóng góp của dân để hình thành các quỹ tài chính ngoài ngân sách của xã. Nếu thu bằng tiền, căn cứ vào biên lai thu tiền, lập phiếu thu tiền nhập vào quỹ xã, ghi:

Nợ TK 111 - Tiền mặt

Có TK 431 - Các quỹ tài chính ngoài ngân sách (chi tiết cho từng quỹ).

2- Làm thủ tục nộp tiền mặt gửi vào tài khoản tiền gửi tại Kho bạc, ghi:

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (1128)

Có TK 111 - Tiền mặt.

3- Xuất quỹ tiền mặt hoặc chuyển khoản chi sử dụng các quỹ tài chính ngoài ngân sách của xã, căn cứ vào phiếu chi hoặc giấy báo nợ của Kho bạc, ghi:

Nợ TK 431 - Các quỹ tài chính ngoài ngân sách

Có TK 111 - Tiền mặt (Nếu chi bằng tiền mặt)

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (1128).

Phần mềm kế toán VCS đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hạch toán kế toán, lên số liệu trên các báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đúng theo quy định của chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã theo Thông tư 70/2019/TT-BTC.