HOME /  / Tìm hiểu chính sách / Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp mới ban hành và quy định về sử dụng phần mềm trong công tác kế toán

Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp mới ban hành và quy định về sử dụng phần mềm trong công tác kế toán

06/05/2024

Ngày 17/04/2024 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp (Thông tư 24), có hiệu lực thực hiện từ năm 2025; thay thế các thông tư: Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp, Thông tư số 108/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia, Thông tư số 76/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi và Thông tư số 79/2019/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Ngoài việc quy định phạm vi điều chỉnh (Điều 1 của Thông tư), đối tượng áp dụng (Điều 2 của Thông tư), Thông tư 24 đã quy định các nội dung cơ bản sau đây:

1. Quy định về chứng từ kế toán: Thông tư 24 không quy định cụ thể mẫu chứng từ mà do đơn vị kế toán chủ động thiết kế theo quy định để phù hợp với đặc thù hoạt động kinh tế - tài chính của đơn vị.

2. Quy định về hệ thống tài khoản kế toán: Các tài khoản trong bảng được phân thành 9 loại, gồm 60 tài khoản cấp 1 trong đó một số tài khoản có quy định chi tiết tài khoản cấp 2, cấp 3,..; Tài khoản ngoài bảng có 20 tài khoản cấp 1, trong đó một số tài khoản có quy định chi tiết tài khoản cấp 2, cấp 3,…; quy định cụ thể nguyên tắc, nội dung hạch toán các tài khoản. Trường hợp cần bổ sung tài khoản ngang cấp với các tài khoản đã được quy định trong danh mục hệ thống tài khoản kế toán ban hành kèm theo Thông tư này đơn vị phải thực hiện theo quy định tại Luật kế toán.

3. Quy định về sổ sách kế toán: Thông tư 24 quy định danh mục sổ kế toán, nguyên tắc lập sổ kế toán và yêu cầu nội dung tối thiểu cần phải có trên sổ kế toán, không quy định mẫu biểu cụ thể để các đơn vị chủ động thiết kế mẫu sổ phù hợp với yêu cầu quản lý. Đối với sửa chữa sổ kế toán, Thông tư 24 quy định rõ về nguyên tắc điều chỉnh số liệu, quy định rõ các trường hợp được điều chỉnh hồi tố số liệu để đảm bảo thống nhất trong quá trình thực hiện và đảm bảo chất lượng, độ tin cậy của thông tin, số liệu.

4. Quy định về báo cáo quyết toán: Thông tư 24 quy định 5 mẫu biểu quyết toán kinh phí hoạt động, quy định rõ nội dung mẫu biểu và việc lập các chỉ tiêu báo cáo trong từng mẫu biểu để đảm bảo đầy đủ thông tin, thống nhất việc lập báo cáo.

5. Quy định về báo cáo tài chính: Thông tư 24 không quy định mẫu biểu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp và mẫu biểu báo cáo tài chính đơn giản như Thông tư số 107/2017/TT-BTC. Trong hệ thống mẫu biểu báo cáo có 2 mẫu biểu thuyết minh chi tiết số liệu tài sản kết cấu hạ tầng đơn vị được giao quản lý nhưng không trực tiếp khai thác, sử dụng (B04a/BCTC) và Báo cáo về những thay đổi trong tài sản thuần (B05/BCTC).

6. Quy định về sử dụng phần mềm trong công tác kế toán: Điều 11 Thông tư 24 quy định các đơn vị kế toán HCSN có thể sử dụng các phần mềm kế toán để thực hiện công việc kế toán theo quy định tại Thông tư này. Trường hợp sử dụng phần mềm, đơn vị phải lựa chọn phần mềm kế toán đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy trình, nghiệp vụ kế toán tại Thông tư này, phù hợp với tổ chức bộ máy hoạt động của đơn vị và đáp ứng các yêu cầu như: Không làm thay đổi bản chất, nguyên tắc, phương pháp kế toán và thông tin, số liệu trình bày trên các báo cáo theo quy định; thông tin, dữ liệu kế toán phải đảm bảo tính bảo mật, an toàn; các bước nghiệp vụ phải được phân quyền phù hợp, kiểm soát được việc truy cập của người sử dụng; có khả năng lưu vết các nội dung đã ghi sổ kế toán và hỗ trợ ngăn chặn, cảnh báo các sai sót khi nhập dữ liệu và trong suốt quá trình xử lý thông tin, số liệu kế toán; giao diện thân thiện, thuận tiện cho người sử dụng, các vùng thông tin được phân biệt rõ ràng; cung cấp được dữ liệu đầu ra theo yêu cầu của đơn vị nhận thông tin, dữ liệu (đơn vị kế toán cấp trên, kho bạc nhà nước và đơn vị nhận thông tin khác) để tổng hợp báo cáo theo quy định; có khả năng nâng cấp, sửa đổi, bổ sung phù hợp với những thay đổi nhất định của chế độ kế toán và chính sách tài chính; có khả năng kết nối hoặc sẵn sàng kết nối với các phần mềm có liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền,…

   Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp mới được Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư 24, áp dụng từ năm 2025, có những quy định mới đối với công tác kế toán trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp; trong đó có quy định việc lựa chọn phần mềm sử dụng trong công tác kế toán. Vấn đề đặt ra hiện nay đối với các đơn vị kế toán hành chính, sự nghiệp là cần nghiên cứu, tổ chức thực hiện tốt các quy định của Thông tư.

VCSVIETNAM