HOME / 

Chế độ kế toán HCSN mới
Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp mới ban hành và quy định về sử dụng phần mềm trong công tác kế toán

Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp mới ban hành và quy định về sử dụng phần mềm trong công tác kế toán

Ngày 17/04/2024 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp (Thông tư 24), có hi...

Xem chi tiết »
1