HOME /  / Tìm hiểu chính sách / Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

21/07/2022

Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về tài sản công hiện đã tổng hợp được thông tin về tài sản công của 555.808 đơn vị, tuy nhiên bên cạnh đó cũng tồn tại một số hạn chế cần được tiếp tục rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trong CSDL quốc gia về tài sản công.

Tình hình triển khai

Thông tin từ Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết tính đến 31/5/2022, CSDL quốc gia về tài sản công đã cập nhật thông tin đối với 06 loại tài sản gồm: đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; nhà thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; xe ô tô các loại; tài sản cố định khác; công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, theo đó tổng nguyên giá tài sản công đã cập nhật tại CSDL là 6.214.097,89 tỷ đồng, tổng giá trị còn lại của tài sản công đã cập nhật tại CSDL là 4.851.940,48 tỷ đồng.

Cụ thể: Số lượng Tài sản đất trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đã cập nhật tại CSDL quốc gia về tài sản công là 149.069 tài sản với tổng nguyên giá là 975.700,34 tỷ đồng;

Số lượng nhà thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đã cập nhật tại CSDL quốc gia về tài sản công là 325.412 tài sản với tổng nguyên giá là 438.401,58 tỷ đồng, tổng giá trị còn lại là 275.258,34 tỷ đồng;

Số lượng xe ô tô đã cập nhật tại CSDL quốc gia về tài sản công là 325.412 tài sản với tổng nguyên giá là 438.401,58 tỷ đồng, tổng giá trị còn lại là 275.258,34 tỷ đồng;

Số lượng tài sản cố định khác đã cập nhật tại CSDL quốc gia về tài sản công là 397.892 tài sản với tổng nguyên giá là 137.006,53 tỷ đồng, tổng giá trị còn lại là 26.410,71 tỷ đồng;

Số lượng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã cập nhật tại CSDL quốc gia về tài sản công là 60.970 tài sản với tổng nguyên giá là 4.167.883 tỷ đồng, tổng giá trị còn lại là 3.248.275 tỷ đồng;

Số lượng tài sản công trình cấp nước sạch nông thôn đã cập nhật tại CSDL quốc gia về tài sản công là 15.749 tài sản với tổng nguyên giá là 34.701 tỷ đồng, tổng giá trị còn lại là 21.084 tỷ đồng.

Cho đến nay CSDL quốc gia về tài sản công đã tổng hợp được thông tin về tài sản công của 555.808 đơn vị chiếm 99% các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (chưa bao gồm tài sản tại các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài).

Theo đánh giá của Cục Quản lý công sản, CSDL quốc gia về tài sản công vẫn chưa bao quát hết các loại tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, do đó hạn chế trong việc cung cấp số liệu để nghiên cứu, đánh giá, xây dựng chính sách về quản lý tài sản công.

Đặc biệt đối với tài sản công tại các cơ quan, tổ chức đơn vị theo quy định tại Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017, ngoài 4 loại tài sản lớn là đất, nhà, xe ô tô và tài sản cố định khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên còn có các loại tài sản cố định khác có nguyên giá từ 10 triệu đồng trở lên, tài sản xác lập sở hữu toàn dân cũng phải cập nhật vào Phần mềm Quản lý tài sản công.

Tuy nhiên, theo số liệu đã nhập vào Phần mềm Quản lý tài sản công hiện nay còn chưa đầy đủ, một số dữ liệu cập nhật còn chưa chuẩn xác; CSDL tài sản công chuyên ngành chưa kết nối với CSDL quốc gia về tài sản nhà nước; nhất là chưa kết nối được với cơ sở dữ liệu về đất đai, tài sản hạ tầng, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, tài sản dự trữ nhà nước….

Thông tin trong CSDL có lúc chưa đảm bảo tính kịp thời theo quy định của Nhà nước; tiến độ rà soát, chuẩn hóa dữ liệu chưa đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, dữ liệu hiện có trên Phần mềm chưa được chuẩn hóa về danh mục địa bàn, hiện trạng sử dụng, phân loại nhóm tài sản theo quy định của Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn.

P:\NĂM 2022\1. TIN BÀI\PHÒNG BÁO CHÍ\10. tran thi hai\thang 7\1107-HN cong san\ong nguyen tan thinh1.JPG

Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản chia sẻ thông tin tại Hội nghị

Thông tin thêm về nội dung này tại Hội nghị triển khai quy định về quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch và công tác quản lý tài sản công do Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính) tổ chức mới đây, ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho biết hiện nay do mỗi địa phương có cách hiểu khác nhau dẫn đến khi nhập thông tin trong CSDL về tài sản công không đúng.

“Ví như đối với đất sân vườn hoặc trường hợp sử dụng đất nông nghiệp đều điền vào mục bỏ trống trong Phần mềm cơ sở dữ liệu. Hoặc diện tích đất nông nghiệp của các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp điền vào ô sử dụng khác dẫn tới số liệu không đúng” - ông Nguyễn Tân Thịnh cho biết.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý công sản đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp có đất rừng, đất phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của các đơn vị phải điền trong cơ sở dữ liệu là đất cơ sở hoạt động sự nghiệp như vậy mới phản ánh đúng.

Theo Cục Quản lý công sản nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 thì tài sản công có phạm vi rộng, giá trị lớn.

Bên cạnh đó còn tồn tại một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm việc theo dõi, quản lý, hạch toán và kê khai đăng ký biến động về tài sản công vào CSDL.

Ngoài ra hệ thống bộ máy tổ chức và cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công còn mỏng, kiêm nhiệm dẫn đến chưa triển khai đầy đủ công tác quản lý. Có sự thay đổi cán bộ quản trị Phần mềm làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng số liệu cập nhật trong CSDL.

Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý

Để tiếp tục hoàn thiện CSDL quốc gia về tài sản công trong thời gian tới, Bộ Tài chính đề xuất cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế chính sách liên quan đến việc tính hao mòn, khấu hao đối với tài sản cũng như các quy định về việc khai thác, sử dụng thông tin trong CSDL về tài sản công; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện báo cáo kê khai, nhập, duyệt, chuẩn hóa, khai thác dữ liệu; quy định việc sử dụng thông tin số, báo cáo số trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành về tài sản công.

P:\NĂM 2022\1. TIN BÀI\PHÒNG BÁO CHÍ\10. tran thi hai\thang 7\14.7. co so du lieu tai san cong\minh hoa.jpg

Bộ Tài chính đã có Công văn số 480/BTC-QLCS ngày 13/01/2022 về việc triển khai chính thức hệ thống
Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công từ ngày 15/01/2022.
 Ảnh: Nguồn Internet

Đối với các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trong CSDL về tài sản công đảm bảo chính xác cũng như thực hiện cập nhật đầy đủ số lượng về tài sản theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Bên cạnh đó tiếp tục thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công theo hướng nâng cấp các Phần mềm nghiệp vụ thuộc hệ thống CSDL quốc gia về tài sản công như Phần mềm công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, Phần mềm tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cũng như từng bước hoàn thiện hệ thống Kho CSDL quốc gia về tài sản công để quản lý cả các tài sản khác theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Ngoài ra cần tăng cường công tác đào tạo, tập huấn hướng dẫn sử dụng Phần mềm cho đội ngũ cán bộ làm công tác nhập dữ liệu, quản trị Phần mềm.

Ông Nguyễn Tân Thịnh cho biết sắp tới Cục Quản lý công sản sẽ có kế hoạch tổ chức kiểm tra một số Bộ, địa phương về việc đăng nhập, chuẩn hóa số liệu trên CSDL quốc gia về tài sản công.

Bên cạnh đó hiện nay Bộ Tài chính đang gửi xin ý kiến các Bộ ngành, địa phương về Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công thay thế Thông tư 184/2014/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước nhằm hoàn thiện chính sách, tạo cơ sở cho việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công.

Nguồn: Mof.gov.vn