Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Thông tin

Bộ tài chính ban hành Thông tư số 62/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 11/2020/NĐ-CP

  • 07/08/2020

Ngày 22/06/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 62/2020/TT-BTC hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ NSNN qua KBNN

Ngày 22/06/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 62/2020/TT-BTC (Thông tư 62) hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ NSNN qua KBNN. Trong đó quy định một số nội dung như sau:           

 

1. Hình thức kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ NSNN qua KBNN (Điều 4)

KBNN thực hiện kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ NSNN qua KBNN theo 02 hình thức: Thanh toán trước, kiểm soát sau và  Kiểm soát trước, thanh toán sau.

2. Thu hồi giảm chi hoặc thu hồi nộp NSNN (Điều 5)

Đơn vị sử dụng ngân sách (ĐVSDNS) gửi KBNN Giấy nộp trả kinh phí (theo mẫu C2-05a/NS) ban hành theo Nghị định số 11/2002/NĐ-CP, kèm Văn bản kết luận, kiến nghị của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) để nộp trả kinh phí theo đúng quy định.

Cụ thể vui lòng xem tại đây.

3. Tạm ứng, thanh toán tạm ứng (TTTƯ) (Điều 7)

- Đối với những khoản chi có giá trị hợp đồng trên 50 triệu đồng, mức tạm ứng theo quy định tại hợp đồng đã ký kết nhưng tối đa không vượt quá 50% giá trị hợp đồng trừ trường hợp thanh toán hàng nhập khẩu và các trường hợp đặc thù khác có hướng dẫn riêng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Đối với những khoản chi không có hợp đồng và những khoản chi có giá trị hợp đồng không vượt quá 50 triệu đồng mức tạm ứng theo đề nghị của ĐVSDNS và trong phạm vi dự toán được giao.

- Đối với những khoản chi không có hợp đồng hoặc khoản chi không phải gửi hợp đồng đến KBNN, ĐVSDNS phải TTTƯ chậm nhất với KBNN vào ngày cuối cùng tháng kế toán tháng tạm ứng (trừ khoản chi trợ cấp, phụ cấp theo quy định tại Thông tư số 101/2018/TT-BTC và Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH).

- Đối với các khoản chi phải gửi hợp đồng đến KBNN (trường hợp hợp đồng có giá trị trên 50 triệu đồng), đơn vị TTTƯ bắt đầu ngay từ lần đầu thanh toán khối lượng hoàn thành đầu tiên của hợp đồng, mức TTTƯ từng lần do ĐVSDNS thống nhất với nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ và quy định cụ thể trong hợp đồng, đảm bảo thanh toán hết khi giá trị thanh toán (bao gồm cả tạm ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành) đạt 80% giá trị hợp đồng.

4. Nội dung kiểm soát chi qua KBNN (Điều 6)

            Điều 6 Thông tư 62 hướng dẫn cụ thể thủ tục kiểm soát chi đối với một số nội dung chi cụ thể: Các khoản chi phải gửi Hợp đồng đến KBNN; Chi lương và phụ cấp theo lương; Chi mua sắm tài sản công; Chi trợ cấp; Kinh phí giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công; Các khoản chi từ tài khoản tiền gửi tại KBNN (cụ thể xem tại đây); Các khoản chi của đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan nhà nước; Các khoản chi theo hình thức lệnh chi tiền; Chi sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất theo Thông tư 92/2017/TT-BTC; Chi Đoàn ra; Chi CTMTQG, CTMT sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp; Các khoản chi ĐVSDNS ủy quyền cho KBNN thanh toán tự động theo định kỳ; Chi đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ở nước ngoài; Chi thực hiện nhiệm vụ KHCN; Các khoản chi có yêu cầu bảo mật.

5. Nội dung thay thế, bãi bỏ

- Thông tư 62 thay thế các Thông tư: Số 161/2012/TT-BTC quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN; Số 39/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 161/2012/TT-BTC; Số 81/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và thông tư số 172/2009/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 81/2006/TT-BTC; Thay thế Thông tư số 18/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước; Số 84/2007/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 18/2006/TT-BTC;

- Bãi bỏ Điểm đ Khoản 5 Điều 12 Thông tư số 344/2016/TT-BTC quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn. Theo đó việc kiểm soát chi đối với các khoản chi Ngân sách xã thực hiện thống nhất theo quy định và các mẫu biểu tại Nghị định 11/2020/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn.

Chi tiết nội dung của thông tư số 62/2020/TT-BTC, vui lòng xem tại đây.

-VCSVIETNAM-