Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Thông tin

Quy định mới về mẫu biểu chứng từ và lập chứng từ chi qua Kho bạc Nhà nước theo Thông tư số 19/2020/TT-BTC

  • 09/05/2020

Giới thiệu một số quy định mới của Thông tư số 19/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2020 của Bộ Tài chính liên quan đến mẫu biểu chứng từ và lập chứng từ chi qua Kho bạc

Ngày 31/03/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19/2020/TT-BTC (Thông tư 19) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, trong đó sửa đổi mẫu biểu chứng từ và lập chứng từ chi qua Kho bạc như sau:

1. Mẫu biểu chứng từ:

- Thông tư 19 ban hành thay thế một số mẫu biểu chứng từ quy định tại Thông tư số 77/2017/TT-BTC gồm: Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp trên (Mẫu số C2-05b/NS), Phiếu điều chỉnh số liệu Ngân sách (Mẫu số C2-10/NS), Lệnh ghi thu - ghi chi ngân sách (Mẫu số C2 - 17a/NS), Lệnh ghi thu - ghi chi ngân sách (Mẫu số C2 - 17b/NS), Giấy đề nghị thu hồi ứng trước vốn đầu tư (Mẫu số C3-03/NS), Phiếu điều chỉnh các khoản chi NSNN (Mẫu số C3-05/NS), Giấy nộp tiền vào tài khoản (Mẫu số C4-08/KB),…

 - Thông tư 19 ban hành bổ sung một số mẫu biểu sau: Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên (Mẫu số C2-11/NS),…

 Bãi bỏ các mẫu chứng từ của Thông tư số 77/2017/TT-BTC nay đã được quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước, bao gồm: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước (C2-02a/NS, C2-02b/NS), Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (C2-03/NS), Giấy nộp trả kinh phí (C2-05a/NS), Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ (C2-06/NS), Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước bằng ngoại tệ (C2-08/NS), Giấy đề nghị cam kết chi ngân sách nhà nước (C2-12/NS), Phiếu điều chỉnh cam kết chi ngân sách nhà nước (C2-13/NS), Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn vay, vốn viện trợ đã ghi thu, ghi chi (C2-18/NS), Giấy đề nghị ghi thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài (C2-19/NS), Giấy rút vốn đầu tư (C3-01/NS), Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư (C3-02/NS), Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (C4-02a/KB, C4-02c/KB), Ủy nhiệm chi (ngoại tệ) chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (C4-02b/KB). Từ ngày 16/3/2020, các mẫu biểu này thực hiện thống nhất theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP.

Bãi bỏ các mẫu chứng từ Lệnh chi tiền (Mẫu số C2-01c/NS), Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp huyện (Mẫu số C2-05c/NS), Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên (C2-11a/NS), Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp huyện (C2-11b/NS), Lệnh chi trả nợ trong nước bằng ngoại tệ (Mẫu số C2-15/NS), Giấy nộp trả vốn đầu tư (Mẫu số C3-04/NS), Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi (Mẫu số C4-09/KB).

2. Sửa đổi quy định về lập chứng từ chi:

Trường hợp đơn vị rút nhiều mục, không lập được trên một trang giấy thì đơn vị có thể viết vào trang sau (mặt sau) hoặc lập nhiều bộ chứng từ (lưu ý 1 chứng từ chỉ được lập tối đa trên 2 trang giấy). Trường hợp chứng từ được viết trên 2 trang giấy thì tại trang sau, đơn v phải viết cách lề trên khoảng 1/4 trang giấy.

Trường hợp chứng từ chi được lập trên dịch vụ công, không giới hạn số lượng trang trên một chứng từ chi.

Công ty hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các đơn vị trong công tác tài chính- kế toán của mình.

 VCS Việt Nam.