Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Thông tin

Quy định về đối chiếu, xác nhận số dư các tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo Thông tư số 18/2020/TT-BTC

  • 09/05/2020

Quy định của Thông tư số 18/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2020 của Bộ Tài chính về đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN

Ngày 31/03/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BTC (Thông tư 18) hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước (thay thế Thông tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/05/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc), trong đó quy định về đối chiếu, xác nhận số dư các tài khoản tại KBNN như sau:

1/ Các đơn vị đăng ký tài khoản tại KBNN (kể cả UBND cấp xã) có trách nhiệm đối chiếu và gửi xác nhận số dư tài khoản với KBNN định kỳ hoặc đối chiếu đột xuất khi có yêu cầu qua một trong hai hình thức: (1) Gửi trực tiếp đến KBNN; (2) Gửi qua dịch vụ công “Đối chiếu, xác nhận s dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại Kho bạc Nhà nước”.

2/ Đối chiếu số liệu dự toán cấp 4, tạm ứng và thanh toán tạm ứng:

Việc đối chiếu số liệu dự toán cấp 4, thực chi, tạm ứng và thanh toán tạm ứng: được thực hiện định kỳ (quý, năm, trừ quý 4 không cần thực hiện đối chiếu). Định kỳ, chậm nhất ngày 10 tháng của quý sau hoặc ngày 10/02 năm sau, đơn vị gửi KBNN các mẫu biểu sau:

+ Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại KBNN (Ký hiệu 01a-SDKP/DVDT ban hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP);

+ Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại KBNN (Ký hiệu 02a-SDKP/ĐVDT ban hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP);

+ Riêng đối với đối chiếu năm, đơn vị lập thêm Bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi kinh phí NSNN cấp của đơn vị được chuyển nguồn sang năm sau (Ký hiệu 04-SDKP/ĐVDT ban hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP).

3/ Đối chiếu tài khoản tiền gửi:

Việc đối chiếu tài khoản tiền gửi được thực hiện định kỳ (tháng, năm, trừ tháng 12 không cần thực hiện đối chiếu), bao gồm số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ. Định kỳ, chậm nhất ngày 10 hàng tháng hoặc ngày 10/02 năm sau, đơn vị gửi KBNN các mẫu biểu sau:

+ Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN (Ký hiệu 06-ĐCSDTK/KBNN ban hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP) đ đi chiếu số dư của tháng liền trước đó hoặc năm trước đó;

+ Riêng đối với đối chiếu năm, đơn vị lập thêm Bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi kinh phí NSNN cấp của đơn vị được chuyển nguồn sang năm sau (Ký hiệu 03-SDKP/ĐVDT ban hành kèm theo 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020.

(Phương pháp ghi chép các mẫu biểu trên được hướng dẫn tại Phụ lục II- Phương pháp ghi chép một số mẫu biểu, bảng biểu ban hành kèm theo Thông tư 18).


VCS Việt Nam.