Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Thông tin

Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

  • 09/05/2020

Bài viết này giới thiệu một số nội dung cần lưu ý tại các Thông tư số 18/2020/TT-BTC, số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020 của Bộ Tài chính.

Ngày 31/03/2020, Bộ Tài chính đã ban hành các thông tư:

- Thông tư số 18/2020/TT-BTC (Thông tư 18) hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước (thay thế Thông tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/05/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc);

 - Thông tư số 19/2020/TT-BTC (Thông tư 19) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/ 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

Một số nội dung đáng chú ý của Thông tư 18 và Thông tư 19 như sau:

1. Về phân loại tài khoản các đơn vị, tổ chức mở tại Kho bạc bao gồm

Thông tư 18 quy định về việc đăng ký sử dụng tài khoản: Tài khoản dự toán, tài khoản tiền gửi, tài khoản có tính chất tiền gửi, tài khoản thu chi của cơ quan Quản lý thu; quy định các nguyên tắc thanh toán, kiểm soát chi đối với từng loại tài khoản trên.

Cụ thể nội dung chi tiết vui lòng xem tại đây.

2. Quy định mới về mẫu biểu chứng từ và lập chứng từ chi qua Kho bạc Nhà nước

Thông tư 19 ban hành thay thế, bổ sung, bãi bỏ một số mẫu biểu chứng từ quy định tại Thông tư số 77/2017/TT-BTC (Giấy rút dự toán, Giấy rút vốn đầu tư, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp trên, Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên, Lệnh chi tiền…). Ngoài ra, Thông tư 19 sửa đổi quy định tại Điều 22 Thông tư số 77/2017/TT-BTC liên quan đến việc lập chứng từ chi trong trường hợp đơn vị rút nhiều mục, không lập được trên một trang giấy…

Cụ thể vui lòng xem tại đây.

3. Về đối chiếu, xác nhận số dư các tài khoản tại KBNN:

Thông tư 18 quy định về hình thức, thời hạn thực hiện đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tiền gửi, tài khoản có tính chất tiền gửi (Điều 12, điều 13). Các mẫu biểu đối chiếu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc nhà nước.

Cụ thể vui lòng xem tại đây.


* Quý độc giả quan tâm vui lòng xem toàn văn các văn bản nêu trên tại:

- Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc nhà nước;

- Thông tư số 18/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020 hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước;

- Thông tư số 19/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/ 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước;

- Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước.


Trên đây là một số quy định mới tại Thông 18 và Thông tư 19. VCS Việt Nam hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các đơn vị trong công tác tài chính- kế toán của mình.

VCS Việt Nam.