HOME /  / Tìm hiểu chính sách / Quy định về hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Quy định về hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

18/03/2023

Mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I; từ năm 2021 đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg ngày 23/2/2023 (viết tắt là Quyết định 04).  

Đối tượng áp dụng quy định tại Quyết định 04 bao gồm: (1) Các đi tượng thụởng, triển khai các nội dung hỗ trợ về đất ở, nhà ở, đất sản xuất thuộc Dự án 1 của Chương trình; (2) Các đi tượng thụởng, triển khai đu tư, xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung thuộc Dự án 1 của Chương trình; đu tư cng hóa đưng đến trung tâm xã thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình; đu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình.

Quyết đnh 04 đã quy định mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ như sau:

1. Mức hỗ trợ

STT

Nội dung hỗ trợ

Ngân sách trung ương hỗ trợ

Ngân sách địa phương hỗ trợ

1

Tạo mặt bằng, làm hạ tầng kỹ thuật đất ở hoặc để người dân tự ổn định chỗ ở theo hình thức xen ghép

Tối đa 40 triệu đồng/hộ

Tối thiểu 04 triệu đồng/hộ

2

Xây dựng 01 căn nhà theo phong tục tập quán của địa phương, bảo đảm 3 cứng (nền cứng, khung – tường cứng, mái cứng)

Tối đa 40 triệu đồng/hộ

Tối thiểu 04 triệu đồng/hộ

3

Thực hiện dự án khai hoang, phục hóa, cải tạo đất để giao đất có khả năng sản xuất

Tối đa 22,5 triệu đồng/hộ

Huy động thêm nguồn hợp pháp

4

Xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung

Bình quân 3.000 triệu đồng/công trình

Huy động thêm nguồn hợp pháp

5

Đầu tư cứng hóa đường đến trung tâm xã chưa được cứng hóa

Bình quân 1.600 triệu đồng/km

Huy động thêm nguồn hợp pháp

6

Đầu tư xây dựng mới mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Bình quân 4.400 triệu đồng/chợ

Huy động thêm nguồn hợp pháp

7

Cải tạo, nâng cấp mạng lưới chợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Bình quân 800 triệu đồng/chợ

Huy động thêm nguồn hợp pháp

    

2. Cơ chế hỗ trợ:

Cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đu tư công để triển khai thực hiện trong 2 trường hợp: (1) Đối với trường hợp hỗ trợ theo dự án đu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về đu tư công; (2) Đối với trường hợp hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình và không theo dự án đu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện theo cơ chế đc thù được cấp có thẩm quyền quyết định./.

(Xem chi tiết Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 tại đây).