HOME /  / Tìm hiểu chính sách / Bộ Tài chính phê duyệt 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2.

Bộ Tài chính phê duyệt 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2.

13/07/2022

Bộ Tài chính phê duyệt 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2.

     Ngày 6/7/2022, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn đã ký ban hành Quyết định 1366/QĐ-BTC công bố 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2.

     Cụ thể, 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam được công bố đợt 2 bao gồm: chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 05 “Chi phí đi vay”; chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 09 “Doanh thu từ các giao dịch trao đổi”; chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 11 “Hợp đồng xây dựng”; chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 14 “Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm”; chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 23 “Doanh thu từ các giao dịch không trao đổi”; chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 24 “Trình bày thông tin ngân sách trong báo cáo tài chính”.

image

Bộ Tài chính phê duyệt Quyết định 1366/QĐ-BTC công bố 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2

     Đáng chú ý, chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 05 “Chi phí đi vay” quy định phương pháp kế toán đối với chi phí đi vay. Bên cạnh đó, nguyên tắc chung là phải ghi nhận ngay chi phí đi vay vào chi phí đơn vị; tuy nhiên chuẩn mực này có quy định việc vốn hóa chi phí đi vay liên tục trực tiếp đến việc đầu tư, xây dựng hoặc sản xuất một tài sản dở dang theo phương pháp thay thế được chấp nhận.

     Lãnh đạo Bộ Tài chính giao Cục trưởng Cục Quản lý giám sát, kế toán, kiểm toán căn cứ nội dung các chuẩn mực kế toán công đã ban hành, nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi các chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán công và các văn bản pháp luật có liên quan, phù hợp với quy định hiện về cơ chế tài chính công và ngân sách nhà nước, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính thông tư hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị theo từng lĩnh vực hoạt động theo lộ trình phù hợp.

Đồng thời, giao thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu, đào tạo, phổ biến nội dung chuẩn mực kế toán công Việt Nam, vận dụng các thông lệ tốt, phù hợp để làm căn cứ đề xuất và tham mưu cho Bộ về việc cải cách cơ chế chính sách trong khu vực công của Việt Nam.

Nguồn: Mof.gov.vn