THÔNG TIN THANH TOÁN
Sản phẩm/ Dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)
Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp VCS-ACS Quyền sử dụng phần mềm - 1 + Liên hệ Liên hệ
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
XÁC NHẬN THANH TOÁN
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Sản phẩm/ Dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)
Phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp VCS-ACS Quyền sử dụng phần mềm 1 Liên hệ Liên hệ