Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Thông tin

Những quy định mới về việc hạch toán kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý theo Thông tư số 76/2019/TT-BTC

  • 22/11/2019

Ngày 05 tháng 11 năm 2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 76/2019/TT-BTC hướng dẫn về chứng từ kế toán, tài khoản kế toán và sổ kế toán dùng để hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi do nhà nước đầu tư và quản lý (sau đây gọi là Thông tư 76) thay thế cho Thông tư 98/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (sau đây gọi là Thông tư 98). Trên cơ sở hướng dẫn của Thông tư, bài viết này nhằm giới thiệu đến quý bạn đọc những quy định mới về việc sử dụng tài khoản kế toán, chứng từ và sổ kế toán trong công tác hạch toán kế toán đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.

Ngày 05 tháng 11 năm 2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 76/2019/TT-BTC hướng dẫn về chứng từ kế toán, tài khoản kế toán và sổ kế toán dùng để hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi do nhà nước đầu tư và quản lý (sau đây gọi là Thông tư 76) thay thế cho Thông tư 98/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (sau đây gọi là Thông tư 98). Trên cơ sở hướng dẫn của Thông tư, bài viết này nhằm giới thiệu đến quý bạn đọc những quy định mới về việc sử dụng tài khoản kế toán, chứng từ và sổ kế toán trong công tác hạch toán kế toán đối với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.

Theo Thông tư 76, đối tượng hạch toán kế toán là tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi (sau viết tắt là TSHTGT-TL) gồm: tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, tài sản kết cấu hạ tầng hàng không, tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi khác. Như vậy, nếu Thông tư 98 chỉ đề cập đền tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thì ở Thông tư 76, đối tượng hạch toán kế toán đã được mở rộng ra các tài sản kết cấu hạ tầng thuộc các lĩnh vực khác nhau. Các cơ quan được giao quản lý TSHTGT-TL theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ thực hiện mở sổ kế toán TSHTGT-TL được giao quản lý theo quy định của pháp luật về kế toán.

Về tài khoản hạch toán, theo quy định tại Thông tư 76, sử dụng Tài khoản 216 - Tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi để phản ánh nguyên giá TSHTGT-TL, trong đó mở thêm 07 tài khoản cấp 2 tương ứng với tài sản kết cấu hạ tầng của từng lĩnh vực: giao thông đường bộ, hàng hải, hàng không, giao thông đường thủy nội địa, đường sắt quốc gia, thủy lợi và hạ tầng khác.

Ngoài tài khoản 216 dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ TSHTGT-TL mà cơ quan, đơn vị được giao quản lý và hạch toán theo nguyên giá, các đơn vị  sử dụng tài khoản 218 để phản ánh số hiện có và sự biến động giá trị hao mòn của TSHTGT- TL trong quá trình sử dụng và những nguyên nhân khác làm tăng, giảm giá trị hao mòn của TSHTGT- TL. Việc quản lý và tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi được thực hiện theo quy định tại Thông tư 75/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Bên cạnh việc hạch toán nguyên giá và giá trị hao mòn của  TSHTGT- TL, các đơn vị còn sử dụng tài khoản 467 để phản ánh số hiện có và tình hình biến động nguồn kinh phí đã hình thành TSHTGT- TL.

Về chứng từ kế toán liên quan đến tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi bao gồm: Biên bản kiểm kê TSHTGT- TL (Mẫu số C60-HD); Bảng tính hao mòn TSHTGT- TL (Mẫu số C61-HD). Mẫu biểu và nội dung, phương pháp lập chứng từ kế toán được quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 76. Đối với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chưa có chứng từ quy định tại Phụ lục số 01, các đơn vị lập chứng từ kế toán đảm bảo đáp ứng tối thiểu 07 nội dung quy định tại Điều 16 Luật kế toán.

Về sổ kế toán các đơn vị mở sổ tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi để hạch toán và theo dõi TSHTGT-HT. Mẫu sổ, giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán tại khoản 1 Điều này được quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 76.

Về báo cáo, các đơn vị được giao quản lý và hạch toán TSHTGT- TL thực hiện báo cáo TSHTGT- TL theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

 Trên đây là bài viết giới thiệu về những quy định mới trong việc về việc hạch toán kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý. Công ty hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các đơn vị trong công tác tài chính- kế toán của mình. Xin chân thành cảm ơn!