Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Thông tin

Hướng dẫn cách xác định nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang năm 2018

  • 24/11/2018

Ngày 06/08/2018 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 68/2018/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 về điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc theo Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/06/2018 của Chính phủ.

Ngày 06/08/2018 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 68/2018/TT-BTC (Thông tư số 68) hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 về điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc theo Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/06/2018 của Chính phủ.

Thông tư số 68 quy định chi tiết về việc xác định nhu cầu và nguồn thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đối với các đối tượng làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, về mục đích và căn cứ xác định nhu cầu kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở:

Mục đích xác định nhu cầu: Nhằm xác định số kinh phí cần thiết để đảm bảo chi trả chênh lệch mức lương cơ sở theo quy định.

Căn cứ xác định nhu cầu:

- Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc để xác định nhu cầu kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở là số thực có mặt tại thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2018.

- Nhu cầu kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở căn cứ vào mức tiền lương cơ sở tăng thêm; hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ; hệ số phụ cấp lương theo chế độ quy định (không kể tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ và các khoản phụ cấp được quy định bằng mức tuyệt đối), tỷ lệ các khoản đóng góp theo chế độ (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn). Trong đó, cách thức xác định mức lương, phụ cấp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và các cơ quan có thẩm quyền.

Thứ hai, quy định nguồn kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở:

+ Nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2017 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2018 (nếu có).

+ Số thu được để lại: Sử dụng tối thiểu 40% số thu phí được để lại theo chế độ năm 2018 (phần còn lại sau khi đã sử dụng để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng). Riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35%.

+ Nguồn tiết kiệm chi gắn với thực hiện các giải pháp đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo quy định Nghị quyết 18-NQ/TW (đối với cơ quan hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể) và nguồn tiết kiệm chi gắn với thực hiện các giải pháp đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định Nghị quyết 19-NQ/TW (đối với đơn vị sự nghiệp công lập).

+ Trường hợp các nguồn kinh phí nêu trên nhỏ hơn nhu cầu kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở theo quy định, cơ quan, đơn vị phải tự bố trí, sắp xếp trong phạm vi dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 được giao để bảo đảm đủ nguồn thực hiện.

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài các nguồn kinh phí trên còn bao gồm:

+ Tiết kiệm chi 10% chi thường xuyên dự toán năm 2018 tăng thêm so với dự toán năm 2017 theo Quyết định giao dự toán của Bộ Tài chính.

+ Nguồn còn dư (nếu có) sau khi bảo đảm nhu cầu điều chỉnh tiền lương đến mức lương cơ sở 1,3 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định về nguồn cải cách tiền lương của các đơn vị đặc thù như:

+ Hệ thống công đoàn các cấp.

+ Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và cán bộ thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

+ Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện khoán chi mà trong quyết định khoán chi của cấp có thẩm quyền quy định trong thời gian khoán, cơ quan, đơn vị tự sắp xếp trong mức khoán để đảm bảo các chế độ, chính sách mới ban hành (ví dụ: cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan, Đài Truyền hình Việt Nam).

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: Đơn vị được quyết định tỷ lệ nguồn thu phải trích lập để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương và tự bảo đảm nguồn kinh phí điều chỉnh mức tiền lương cơ sở từ nguồn thu của đơn vị, bao gồm cả nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2017 chưa sử dụng (nếu có).

Thứ ba, về phạm vi và tỷ lệ trích từ nguồn thu được để lại:

Số thu được để lại theo chế độ quy định phải bảo đảm nguyên tắc không được trừ chi phí trực tiếp phục vụ cho công tác thu trong trường hợp đã được ngân sách nhà nước bảo đảm chi phí cho hoạt động thu.

Tỷ lệ trích từ nguồn thu được để lại tại các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập về nguyên tắc đơn vị phải sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ (ngành y tế tối thiểu 35% số thu sau khi trừ các khoản chi phí đã được kết cấu trong giá dịch vụ theo quy định của pháp luật về giá dịch vụ) để thực hiện cải cách tiền lương.

Thứ tư, về việc sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương còn dư:

- Đối với các bộ, cơ quan Trung ương: Trường hợp sau khi bảo đảm đủ nguồn kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở theo quy định mà nguồn thu dành để cải cách tiền lương còn dư lớn và cơ quan, đơn vị cam kết tự bảo đảm nguồn kinh phí để điều chỉnh tiền lương tăng thêm theo lộ trình do cơ quan có thẩm quyền quyết định, cơ quan, đơn vị đề xuất phương án sử dụng (đối với cơ quan hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể) hoặc chi đầu tư, mua sắm, hoạt động chuyên môn, thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định hiện hành (đối với đơn vị sự nghiệp công lập).

- Các cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của địa phương, có nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 còn dư: UBND cấp tỉnh căn cứ nội dung hướng dẫn đối với các cơ quan, đơn vị do Trung ương quản lý để quy định cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Đối với các địa phương có nguồn kinh phí lớn hơn nhu cầu kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, các địa phương tự bảo đảm phần kinh phí thực hiện; phần chênh lệch lớn hơn sử dụng để chi trả thay phần ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư số 68 có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 09 năm 2018 thay thế cho Thông tư số 67/2017/TT-BTC ngày 30/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/ 2017 của Chính phủ.

-VCSVIETNAM-