Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Tra cứu văn bản


Số hiệu Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực
Công văn 6299/BTC-NSNN Công văn 6299/BTC-NSNN về tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết 58/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành Bộ Tài chính 11/06/2021 11/06/2021
18-NQ/TW Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả do Ban Chấp hành Trung ương ban hành - 25/10/2017 25/10/2017
19-NQ/TW Nghị quyết 19-NQ/TW năm 2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập do Ban Chấp hành Trung ương ban hành - 25/10/2017 25/10/2017
1997/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH 1997/QĐ-BTC NĂM 2016 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ KHOÁN KINH PHÍ SỬ DỤNG XE Ô TÔ DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH Bộ Tài chính 16/09/2016 01/10/2016
1544/QĐ-BTC Quyết định 1544/QĐ-BTC năm 2016 về mua sắm tập trung cấp Bộ của Bộ Tài chính Bộ Tài chính 08/07/2016 08/07/2016
1480/QĐ-BTC Quyết định 1480/QĐ-BTC năm 2016 Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính của Bộ Tài chính Bộ Tài chính 29/06/2016 29/06/2016
1340/QĐ-BTC Quyết định 1340/QĐ-BTC năm 2016 sửa đổi Quy định tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính kèm theo Quyết định 316/QĐ-BTC Bộ Tài chính 14/06/2016 14/06/2016
1292/QĐ-BTC Quyết định 1292/QĐ-BTC năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới/ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ bị hủy hỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính Bộ Tài chính 08/06/2016 08/06/2016
59/2016/TT-BTC THÔNG TƯ 59/2016/TT-BTC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ ÁP DỤNG TẠI CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA Bộ Tài chính 29/03/2016 16/05/2016
51/2016/TT-BTC THÔNG TƯ 51/2016/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC NHÓM MẶT HÀNG VÀ MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI RIÊNG ĐỐI VỚI MẶT HÀNG SẮT HOẶC THÉP ĐỂ SẢN XUẤT TANH LỐP XE THUỘC CHƯƠNG 98 CỦA BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 182/2015/TT-BTC NGÀY 16/11/2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Bộ Tài chính 18/03/2016 02/05/2016