Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Tra cứu văn bản


Số hiệu Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực
51/2022/TT-BTC Thông tư 51/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bộ Tài chính 11/08/2022 11/08/2022
1464/QĐ-BTC Quyết định 1464/QĐ-BTC năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính Bộ Tài chính 22/07/2022 01/07/2022
1462/QĐ-BTC Quyết định 1462/QĐ-BTC năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính Bộ Tài chính 22/07/2022 01/01/2022
1421/QĐ-BTC Quyết định 1421/QĐ-BTC năm 2022 công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính Bộ Tài chính 15/07/2022 15/07/2022
Công văn 6299/BTC-NSNN Công văn 6299/BTC-NSNN về tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết 58/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành Bộ Tài chính 11/06/2021 11/06/2021
18-NQ/TW Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả do Ban Chấp hành Trung ương ban hành - 25/10/2017 25/10/2017
19-NQ/TW Nghị quyết 19-NQ/TW năm 2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập do Ban Chấp hành Trung ương ban hành - 25/10/2017 25/10/2017
1997/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH 1997/QĐ-BTC NĂM 2016 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ KHOÁN KINH PHÍ SỬ DỤNG XE Ô TÔ DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH Bộ Tài chính 16/09/2016 01/10/2016
1544/QĐ-BTC Quyết định 1544/QĐ-BTC năm 2016 về mua sắm tập trung cấp Bộ của Bộ Tài chính Bộ Tài chính 08/07/2016 08/07/2016
1480/QĐ-BTC Quyết định 1480/QĐ-BTC năm 2016 Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính của Bộ Tài chính Bộ Tài chính 29/06/2016 29/06/2016