Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Tra cứu văn bản


Số hiệu Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực
150/2020/NĐ-CP Nghị định 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần Chính phủ 25/12/2020 15/02/2021
120/2020/NĐ-CP Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Văn phòng Chính phủ 07/10/2020 01/12/2020
37/2020/TT-BGDĐT Thông tư 37/2020/TT-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo 05/10/2020 20/11/2020
35/2020/TT-BGDĐT Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo 01/10/2020 20/11/2020
114/2020/NĐ-CP Nghị định 114/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác Bộ Giáo dục và Đào tạo 25/09/2020 03/08/2020
115/2020/NĐ-CP Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Văn phòng Chính phủ 25/09/2020 25/09/2020
112/2020/NĐ-CP Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ 18/09/2020 20/09/2020
106/2020/NĐ-CP Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập Văn phòng Chính phủ 10/09/2020 15/11/2020
90/2020/NĐ-CP Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Chính phủ 13/08/2020 20/08/2020
71/2020/TT-BTC Thông tư 71/2020/TT-BTC về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 do Bộ Bộ Tài chính ban hành Bộ Tài chính 30/07/2020 30/07/2020