Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Tra cứu văn bản


Số hiệu Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực
06/VBHN-BTC Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bộ Tài chính 23/05/2023 23/05/2023
23/2023/TT-BTC Thông tư 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bộ Tài chính 25/04/2023 10/06/2023
9/VBHN-BNV Văn bản hợp nhất 9/VBHN-BNV năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Bộ Nội vụ 29/11/2022 29/11/2022
68/2022/TT-BTC Bộ Tài chính 11/11/2022 14/11/2022
91/2022/NĐ-CP Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế Chính phủ 30/10/2022 30/10/2022
88/2022/NĐ-CP Nghị định 88/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Chính phủ 26/10/2022 12/12/2022
56/2022/TT-BTC Thông tư 56/2022/TT-BTC hướng dẫn nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bộ Tài chính 16/09/2022 01/11/2022
57/2022/TT-BTC Thông tư 57/2022/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 148/2021/NĐ-CP về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn Nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bộ Tài chính 16/09/2022 31/10/2022
116/NQ-CP Nghị quyết 116/NQ-CP về phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022 do Chính phủ ban hành - 05/09/2022 05/09/2022
53/2022/TT-BTC Thông tư 53/2022/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bộ Tài chính 12/08/2022 15/08/2022