Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Thông tin

Quy định kiểm soát chi các khoản chi thường xuyên từ tài khoản tiền gửi tại KBNN theo Thông tư số 62/2020/TT-BTC

  • 07/11/2020

Quy định kiểm soát chi các khoản chi thường xuyên từ tài khoản tiền gửi tại KBNN theo Thông tư số 62/2020/TT-BTC

Nội dung kiểm soát chi qua KBNN được quy định cụ thể tại Điều 6 Thông tư số 62/2020/TT-BTC, trong đó việc kiểm soát chi đối với các khoản chi từ Tài khoản tiền gửi tại KBNN được quy định chi tiết tại Khoản 3 Điều 6, cụ thể như sau:

1/ Tiền gửi có nguồn hình thành từ NSNN cấp kinh phí theo quy định:. KBNN thực hiện kiểm soát, thanh toán các khoản chi theo quy định tại Khoản 1 (các nguyên tắc chung), Khoản 2 (kiểm soát chi đối với một số khoản chi chụ thể như chi lương và phụ cấp theo lương; chi mua sắm tài sản công; chi trợ cấp; kinh phí giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công) Điều 6 Thông tư số 62/2020/TT-BTC. Riêng đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng, Đảng, KBNN còn phải thực hiện kiểm soát, thanh toán theo các quy định riêng có liên quan về quản lý, sử dụng NSNN của từng lĩnh vực (Thông tư số 55/2017/TT-BTC; Thông tư số 369/2017/TT-BTC; Thông tư số 1539/2017/TT-BTC).

2/ Tiền gửi có nguồn hình thành từ phí, lệ phí được để lại cho đơn vị sử dụng (phí đảm bảo hàng hải, phí cảng vụ hàng không, ...): Ngoài các quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 62/2020/TT-BTC. KBNN kiểm soát nội dung chi đúng theo quy định tại Điều 5 (quy định về việc quản lý và sử dụng phí được khấu trừ để lại) Nghị định số 120/2016/NĐ-CP  ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí và quy định của Bộ Tài chính về hướng dẫn thu, nộp quản lý và sử dụng từng loại phí.

3/ Tiền gửi có nguồn hình thành từ nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công (theo quy định của pháp luật hiện hành bắt buộc mở tài khoản tại KBNN để phản ánh): KBNN thực hiện kiểm soát, thanh toán theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 62/2020/TT-BTC và Quyết định giao quyền tự chủ của cấp có thẩm quyền; Các quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) hiện hành như Nghị định số 16/2015/NĐ-CP; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP (lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác); Nghị định số 54/2016/NĐ-CP (lĩnh vực khoa học và công nghệ); Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ( lĩnh vự y tế);…

4/ Tiền gửi có nguồn hình thành từ nguồn kinh phí tiết kiệm được, được trích vào các Quỹ của đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan nhà nước thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm: KBNN kiểm soát việc sử dụng các quỹ theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 62/2020/TT-BTC; phù hợp với Quyết định giao quyền tự chủ và nội dung được phép chi từ các Quỹ theo các quy định hiện hành về cơ chế tự chủ của ĐVSNCL nêu trên.

5/ Đối với tiền gửi không thuộc các nguồn hình thành ở trên: KBNN kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của ủy nhiệm chi, trong phạm vi số dư TKTG để thực hiện kiểm soát chi.

Chi tiết nội dung của thông tư số 62/2020/TT-BTC, vui lòng xem tại đây.