Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Thông tin

Tổng quan điểm mới dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ kế toán quản lý dự án đầu tư áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

  • 17/10/2019

Bộ Tài chính vừa hoàn tất việc lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ kế toán quản lý dự án đầu tư áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, nhằm thay thế thông tư 195/2012/TT-BTC (Thông tư 195). Dự thảo thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng cho: Ban quản lý dự án (BQLDA) chuyên ngành, BQLDA khu vực do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định thành lập theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

Bộ Tài chính vừa hoàn tất việc lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ kế toán quản lý dự án đầu tư áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, nhằm thay thế thông tư 195/2012/TT-BTC (Thông tư 195). Dự thảo thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng cho: Ban quản lý dự án (BQLDA) chuyên ngành, BQLDA khu vực do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định thành lập theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

Dự thảo ban hành nhằm đảm bảo sự phù hợp với hoạt động, cơ chế tài chính hiện hành của dự án mà hiện nay chưa có hướng dẫn kế toán như việc nhận và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, hoạt động dịch vụ tư vấn, trích quỹ, hệ thống báo cáo tài chính theo quy định Luật Kế toán. Trong đó dự thảo thông tư quy định chi tiết hơn một số tài khoản, bổ sung nhiều tài khoản mới, phương pháp hạch toán, nhằm phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh mà quy định trước đó tại Thông tư 195 hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư chưa đề cập đến. Cụ thể:

Nội dung

Thông tư 195

Dự thảo

Đối tượng áp dụng

- Các BQLDA đầu tư của các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.

- Các BQLDA đầu tư thuộc đơn vị HCSN và các BQLDA đầu tư khác được thành lập theo quy định tại Nghị định 12/2019/NĐ-CP và  Nghị định 83/2009/NĐ-CP.

- Các BQLDA chuyên ngành, BQLDA khu vực do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định thành lập theo quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

 

Về chứng từ kế toán

Sử dụng thống nhất mẫu theo quy định, không được tự thiết kế và sử dụng mẫu chứng từ khi chưa được Bộ Tài chính chấp thuận.

Được quy định cụ thể thành 2 loại: Chứng từ thuộc loại bắt buộc và chứng từ được tự thiết kế.

Đối với chứng từ thuộc loại bắt buộc: Sử dụng thống nhất mẫu chứng từ kế toán thuộc loại bắt buộc theo hướng dẫn tại dự thảo, đơn vị không được sửa đổi biểu mẫu chứng từ thuộc loại bắt buộc.

Đối với chứng từ được tự thiết kế: Ngoài các chứng từ thuộc loại bắt buộc, đơn vị được tự thiết kế mẫu chứng từ để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tuy nhiên mẫu phải đáp ứng tối thiểu 7 nội dung quy định tại Điều 16 Luật Kế toán

Về tài khoản kế toán

 

Bao gồm 9 loại tài khoản:

- Tài khoản trong bảng: là tài khoản từ  loại 1 đến loại 8

- Tài khoản ngoài bảng: là tài khoản loại 0.

Bao gồm 10 loại tài khoản:

- Tài khoản trong bảng: là tài khoản từ loại 1 đến loại 9

- Tài khoản ngoài bảng: là tài khoản loại 0. Đối với các tài khoản ngoài bảng liên quan đến ngân sách nhà nước phải hạch toán theo mục lục ngân sách nhà nước, theo niên độ (năm trước, năm nay, năm sau (nếu có).

Về hệ thống sổ kế toán

 

Bao gồm: Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết, trong đó Nhà nước quy định bắt buộc về mẫu sổ, nội dung và phương pháp ghi chép đối với các loại sổ tổng hợp (Sổ Cái, Sổ Nhật ký),  quy định mang tính hướng dẫn đối với các loại sổ kế toán chi tiết, thẻ kế toán chi tiết.

Bao gồm: Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

Bổ sung thêm 6 mẫu sổ chi tiết theo dõi số liệu quyết toán bao gồm từ mẫu S101-H đến S106-H quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo dự thảo.

Căn cứ vào yêu cầu quản lý và yêu cầu hạch toán của từng đối tượng kế toán riêng biệt, đơn vị được phép bổ sung các chỉ tiêu (cột, hàng) trên sổ, thẻ kế toán chi tiết để phục vụ lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo yêu cầu quản lý.

Về báo cáo

Hệ thống báo cáo tài chính được quy định bao gồm: Bảng Cân đối Kế toán, Nguồn vốn đầu tư , Thực hiện đầu tư xây dựng, Thuyết minh báo cáo tài chính và các phụ biểu báo cáo tài chính đi kèm.

Hệ thống báo cáo được chia thành 2 loại: báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán.

- Báo cáo tài chính bao gồm: Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính.

- Báo cáo quyết toán bao gồm: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động; Báo cáo chi tiết chi từ nguồn kinh phí quyết toán theo MLNS; Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án; Báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, tài chính; Thuyết minh báo cáo quyết toán.

Ngoài các báo cáo được quy định kể trên, đơn vị còn phải lập Báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án theo hướng dẫn tại Thông tư 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn NSNN, Thông tư 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC và các văn bản bổ sung, sửa đổi (nếu có); Báo cáo về hoạt động đầu tư xây dựng các dự án theo hướng dẫn tại Thông tư 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN theo niên độ ngân sách hằng năm; Báo cáo khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Trên đây là một số điểm mới dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ kế toán quản lý dự án đầu tư áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Quý độc giả quan tâm vui lòng xem chi tiết toàn bộ dự thảo văn bản Tại đây
.