Tổng đài hỗ trợ: 1900.555.526

Thông tin

Các chính sách nổi bật bắt đầu có hiệu lực trong tháng 9/2017

  • 31/08/2017

Từ 1/9/2017, nhiều chính sách mới về giáo dục, trợ cấp xã hội và nhiều lĩnh vực khác bắt đầu có hiệu lực thi hành.

20 ngành chuyển từ đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Ngày 17/7/2017, Thủ tướng ban hành Quyết định 31/2017/QĐ-TTg về danh mục ngành, lĩnh vực hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập để thực hiện chuyển thành công ty cổ phần trong giai đoạn 2017 – 2020. Theo đó, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần tại các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển thành công ty cổ phần trong 20 ngành, lĩnh vực đơn cử như:

- Dịch vụ tư vấn về thuế, kế toán, kiểm toán,...
- Dịch vụ việc làm, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
- Kiểm định xây dựng.
- Quản lý bất động sản, chợ, trung tâm thương mại.
- Phát triển hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Cũng theo QĐ 31/2017/QĐ-TTg, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển thành công ty cổ phần khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau:

- Tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên trong năm gần nhất với thời điểm thực hiện chuyển đổi hoặc có khả năng tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên sau khi chuyển đổi;

- Thuộc danh mục chuyển thành công ty cổ phần theo quy định;

- Có phương án tiếp tục cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt.

Quyết định 31/2017/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/9/2017.

Cán bộ xã nghỉ việc được tăng trợ cấp hàng tháng từ 01/7/2017.

Thông tư 04/2017/TT-BNV hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP năm 1975 và Quyết định 111-HĐBT năm 1981.
       Theo đó, mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc thuộc đối tượng nêu trên sẽ được điều chỉnh tăng thêm 7,44% từ ngày 01/7/2017 theo công thức tính:
        Mức hưởng từ ngày 01/7/2017 = Mức trợ cấp được hưởng tháng 6/2017 x 1,0744
        Cụ thể, mức trợ cấp hàng tháng (đã làm tròn) như sau:
       - Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: 1.846.000 đồng/tháng;
       - Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 1.786.000 đồng/tháng;
       - Đối với các chức danh còn lại: 1.653.000 đồng/tháng.
        Thông tư 04/2017/TT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2017 thay thế Thông tư 01/2015/TT-BNV ngày 13/02/2015. Chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Giảm tiêu chí khi đánh giá viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ

Đó là nội dung được đề cập tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 1 của Nghị định 88/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP trong đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, từ ngày 15/9 sẽ bỏ tiêu chí "có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận".

Như vậy chỉ có viên chức khi đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới phải đáp ứng tiêu chí về công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến như trên. Quy định này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2017.

                                                                                                 P.T.H


 
Tags: